วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอน

นางสาวฮายาตี นาวะ โปรแกรมสังคมศึกษา ปี 2 514110015

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

คำอธิบายรายวิชาปรัชญาและศาสนา

.........ศึกษาความหมาย และความสำคัญของวิชาปรัชญาและศาสนาในการเรียนการสอนของแต่ละศาสนาว่ามีประวัติความเป็นมา

ของแต่ละศาสนามีความเป็นมาอย่างไรและได้มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาได้อย่างถูกต้อง


จุดประสงค์
1) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความหมาย หลักการ การเรียนการศึกษามาใช้กับการเรียนการสอน ได้ถูกต้องและอย่างเหมาะสม
2)ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับปัชญาและศาสนาได้
3) ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทของสื่อการเรียนการสอน ของแต่ละศาสนามมีความเป็นมาอย่างไร
4)ให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย ความสำคัญ หลักในการสื่อการเรียนการสอนได้
5)ให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย ขั้นตอน แต่ละศาสนาได้

การวัดผลประเมินผล
1.คะแนนระหว่างภาคเรียน
1.1การเข้าเรียนและมีส่วนร่วม 10 คะเเนน
1.2พฤติกรรมการเรียน 10คะเเนน
1.3แบบฝึกหัด 30คะเเนน
1.4รายงานเป็นกลุ่ม20
2.คะแนนปลายภาคเรียน
สอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
A 80-100 คะแนน B+ 75-79 คะแนน
B 70-74 คะแนน C+ 65-69 คะแนน
C 60-64 คะแนน D+ 55-59 คะแนน
D 50-54 คะแนน E 0-49 คะแนน

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552


สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ผลงานของคุณหญิงตีได้เลยคะ